Tomoyuki Ueno

Ammonite & doily

Tomoyuki Ueno, Ammonite & doily, fossiler Ammonit, Ritzzeichnung, 17 x 16,5 cm, 2017
fossiler Ammonit, Ritzzeichnung
17 x 16,5 cm
2017